Bamba Daga : Kounidiou & Akounio Doumbo - 1987 C336