Yougo Dogorou - Adorko Doumbo (1999) & Kalba Dolo (2006) C232